- Bạn cần phải login mới sử dụng được chức năng CheckOrder